PolitikerPension

Med Trygg PolitikerPension kan ni försäkra kompensationspremier för förlust av tjänstepension.

I SKL´s rekommendation om ”Ersättning till förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner”, från Arbetsgivarnytt nr 28, 2012 från SKL där de ger en uppdaterad rekommendation står bland annat:

Kort bakgrund

Tjänstepensionerna på både privat och offentlig sektor har under senare år förändrats i grunden. Flertalet arbetstagare omfattas av helt eller delvis avgiftsbe­stämda tjänstepensionssystem som innebär att i princip hela livsinkomsten är pensionsgrundande. Arbetsgivarna betalar in årliga pensionsavgifter/-premier baserade på arbetstagarens lön. I flera pensionsavtal utgår både en avgiftsbestämd och en förmånsbestämd del.

Om den förtroendevalda gör förlust av inkomst är det också troligt att denne gör förlust av tjänsetpensionsförmån och bör kompenseras för detta.

Pensionsavsättning enligt schablonersättningsmodellen

Schablonersättning i form av en årlig pensionsavgift motsvarande 4,5 % av summan av den förtroendevaldas ersättningar för förlorad arbetsinkomst under året från kommunen eller landstinget/regionen för förlorad arbetsinkomst på grund av fullgörande av förtroendeuppdrag.

Beräkning av extra kompensationsavgift för förlust av tjänstepensionsförmån

För förtroendevalda som kan påvissa att de gör större förlust av tjänstepension än som ersätts enligt schablonmodellen utför vi beräkning av verkligförlust av tjänstepension.